Vodiaci prah

vodiaci-prah-.jpg

Vodiaci prah

Vodiaci prah je zložený z vodiacej koľajnice, ktorá je súvislo spojená a zo zasunutých vodiaich dosiek.

Vodiaca koľajnica má výšku 0,080 m až 0,120 m a šírku max. 0,300 m, je žltej farby s koloritmi podľa STN EN 1436+A1 a s odstupom max. 1 m, musí byť doplnená retroreflexnými prvkami žltej farby.

Vodiaci prah sa pri označovaní pracovného miesta používa na fyzické oddelenie oblasti, kde je potrebné jednoznačne vymedziť pohyb vozidiel najmä v miestach prejazdov do a z protismernho jazdného pásu diaĺnice, rýchlostnej cesty a ostatných viacpruhových smerovo rozdelených komunikácií. Používa sa tiež na zvýreznenie a na fyzické oddelenie dočasného deliaceho pásu pri prechodnom vedení dopravy obojsmerne v dvoch protismerných jazdných pruhoch na jednom jazdnom páse diaľnice, rýchlostnej cesty.

Vodiace dosky usmerňujú premávku v smere šikmých červených a bielych rovnako širokých pruhov. Vodiace dosky môžu byť umiestnené na súvislej vodiacej koľajnici, čím vytvárajú vodiaci prah. Vodiace dosky sú konštruované tak, aby sa pri prípadnom prejazde vozidlom vrátili do pôvodnej zvislej polohy, a aby vodiaca doska odolala opakovanému prejazdu vozidlami bez poškodenia podkladu a retroreflexnej plochy.

Vodiace dosky sú tvorené z pružných materiálov s výškou 0,7 m až 1 m, šírka zariadenia je 0,15 m až 0,25 m. Pruhy sú z retroreflexnej fólie pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I.triedy RA2, kolority zodpovedajú triede CR2 podľa STN EN 12899-1, pre ostatné cesty min. RA1.

Vodiace dosky sa môžu vyhotoviť ako jednostranné alebo obojstranné.Partneri

  • Národná dialničná spoločnosť
  • Eurovia
  • Strabag
  • Doprastav
  • Skanska
  • Váhostav
  • Váhostav