Politika IMS

Integrovaná politika


Poskytovaním kvalitných služieb v oblasti životného prostredia chceme prispieť k odovzdaniu životného prostredia pre budúce generácie v udržateľnom stave a prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia obyvateľov. Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje svoju zodpovednosť a nezastupiteľnú úlohu v oblasti zabezpečovania efektívnosti všetkých procesov. A to tak, aby systém manažérstva zabezpečoval a preukazoval schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby a v neposlednom rade, aby úsilie systému manažérstva kvality smerovalo k zveľaďovaniu spokojnosti zákazníka, ochrane životného prostredia a BOZP.


 
 • Za základ systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 organizácia považuje procesné usporiadanie. Pri uplatňovaní zvažuje relevantné súvislosti. Za základ systému manažérstva environmentu podľa ISO 14001 považujeme environmentálne aspekty a ich vplyvy na naše činnosti, produkty a služby. Z pohľadu požiadaviek OHSAS 18001 tento základ tvoria identifikované riziká.
 • Pri vykonávaní jednotlivých činností organizácia uplatňuje aplikovateľné, záväzné a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť.
 • Celé svoje strategické smerovanie organizácia zameriava na posilňovanie účelu, vyjadreného v rozsahu certifikácie.
 • Organizácia týmto deklaruje svoj záväzok na trvalé (sústavné) zlepšovanie systému manažérstva a jeho výkonnosti (správania), na ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania a ďalších špecifických záväzkov relevantných súvislostiam organizácie, na prevenciu úrazov a poškodenia zdravia.
 • Túto politiku prijala organizácia, aby deklarovala svoj dlhodobý zámer a smerovanie v oblasti riadenia.
 • Táto politika zároveň poskytuje rámec na nastavenie cieľov (kvalita,environment, BOZP), čo sú už opatrenia pre konkrétnych pracovníkov, ktoré organizácia prijíma a vyhodnocuje v ročných intervaloch.
 • Platnosť a vhodnosť tejto politiky je zabezpečovaná v rámci preskúmania manažmentom.


Politika integrovaného systému


 

 

Partneri

 • Národná dialničná spoločnosť
 • Eurovia
 • Strabag
 • Doprastav
 • Skanska
 • Váhostav
 • Váhostav